ลิเก มรดกอันงดงามของชาติไทย

การแสดงลิเก

การแสดงลิเก เป็นมรดกของชาติไทยอีกหนึ่งอย่างที่มีความงดงาม ด้วยชุดการแสดงที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง แวววับระยิบระยับน่าจับตามอง และท่ารำอันอ่อนช้อย ผสมผสานกับน้ำเสียงอันไพเราะเสนาะหู เข้ากันได้อย่างลงตัวซึ่งการแสดงลิเกนี้เริ่มถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ในการแสดงลิเก ผู้แสดงจะดำเนินเรื่องราวอย่างรวดเร็วไม่ยืดเยื้อ สอดแทรกมุกตลกขบขันเข้าไปด้วย เมื่อแสดงจบจะบรรเลงเพลงสาธุการเพื่อให้นักแสดงได้ไหว้ครู เสร็จแล้วจึงออกแขกบอกเรื่องที่จะแสดง ในสมัยก่อนจะใช้นักแสดงเป็นผู้ชายหมดทั้งสิ้น ต่อมาได้มีผู้ปรับเปลี่ยน โดยนายดอกดิน เสือสง่า ได้ให้ลูกสาวมาแสดงเป็นตัวนางประจำคณะ จึงเป็นต้นแบบให้คณะอื่นทำตามบ้าง ที่มากกว่านั้นก็คือ บางคณะก็ให้ผู้หญิงแสดงเป็นบทพระเอกแทนผู้ชายอีกด้วย ขณะที่แสดง ผู้แสดงจะต้องมีทักษะในการร้องการพูด สามารถดำเนินเรื่องราวได้โดยไม่ต้องมีการบอกบทใดใดเลย จะมีเพียงแค่ก่อนแสดงหัวหน้าคณะจะบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนเท่านั้นเอง หลังจากนั้นก็ให้นักแสดงเล่นไปตามความสามารถของตนเองได้เลย ซึ่งนักแสดงจะต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ เช่น การดัดเสียง การพูดตลกส่งมุกไปมา เสียงดนตรีประกอบก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เหมือนกัน ในขณะที่มีการแสดงลิเก จะมีการเล่นดนตรีด้วยวงปี่พาทย์ประกอบไปด้วย เพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่อง สำหรับการแต่งกายนั้น นักแสดงจะแต่งกายด้วยชุดและเครื่องประดับสวยงามอลังการอย่างเครื่องทรงกษัตริย์ เรียกกันว่าลิเกทรงเครื่อง บ้างก็แต่งกายไม่อลังการมาก คือไม่มีเครื่องประดับมากนัก เช่น นุ่งผ้ายกทอง ฯลฯ ส่วนเรื่องที่ใช้แสดงจะนิยมใช้เรื่องของละครนอก ละครใน และเรื่องจากพงศาวดารจีน มอญ ญวน เช่น เรื่องสามก๊ก เรื่องราชาธิราช เป็นต้น การแสดงลิเก มักจะแสดงบริเวณลานวัด ตลาด หรือสนามกว้างๆ โดยมีเวทียกสูงมีฉากที่วาดเป็นภาพสวยงาม อาจเป็นรูปเมือง รูปวัง หรือรูปต้นไม้ป่าเขา เพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่องการแทงบอลที่แสดงและเพื่อกั้นด้านหลังไว้เป็นที่พัก เป็นที่แต่งตัวของนักแสดง

คณะลิเกที่เป็นที่รู้จักโดยมากคือ คณะลิเกรวมดาวของ คุณ วิญูญู จันทร์เจ้า โดยมี สมศักดิ์ ภักดี เป็นพระเอกลิเกคนแรกของประเทศไทย ต่อมาได้มีคณะลิเกรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้นมาตามลำดับ เช่น คณะลิเกไชยา มิตรไชย คณะลิเกกุ้ง สุทธิราช คณะลิเกเด็กวัดสวนแก้ว คณะลิเก ศรราม-น้ำเพชร คณะแทงบอล เป็นต้น ซึ่งการที่คนรุ่นใหม่ทำคณะลิเกนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการอนุรักษ์มรดกของชาติไทยเอาไว้มิให้สูญหายไปนั่นเอง

Comments Off

Filed under มรดกไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทยที่ควรรำลึกถึงเสมอ

วันอนุรักษ์มรดกไทย

วันสำคัญอีกวันหนึ่งของการอนุรักษ์มรดกไทย คือ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ตรงกับวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน

สำหรับคำว่า “มรดกไทย” นั้น ทางคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยได้ให้ความหมายว่า มรดกไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทย sbo ได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ตลอดจนการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน พระราชูปถัมภ์อันหลากหลาย และประกอบพระราชกิจมากมายเพื่อช่วยอนุรักษ์มรดกไทย พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นสมบัติของชาติอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องการช่างไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ งานพิพิธภัณฑ์ โบราณสถานในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนเรื่องอาหารไทย และวิถีชีวิตไทยในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเด็กพิการและด้อยโอกาส ฯลฯ sbo โดยเฉพาะทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่เหล่าศิลปินน้อยใหญ่มากมาย ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปิน เพลงลูกทุ่ง ฯลฯ

ดังนั้น วันอนุรักษ์มรดกไทย จึงหมายถึง วันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกไทย มรดกของชาติในสาขาต่างๆ คือ พุทธศาสนา ภาษาไทยและ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรมและดนตรีไทย รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ในการสร้างสรรค์และธำรงมรดกไทย มรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบไป

Comments Off

Filed under เอกลักษณ์ไทย

หลากหลายแหล่งมรดกของชาวไทย

แหล่งมรดกไทย

คำว่ามรดกคือทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งที่สืบทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่อีกรุ่นหนึ่ง แล้วมรดกของไทยนั้นก็มีอยู่มากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นมรดกที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ตาม ดังเราจะเห็นได้จากแหล่งทีเด็ดมรดกของไทยที่เป็นถึงมรดกโลกเลยทีเดียว เพราะได้ผ่านการขึ้นทะเบียนมรดกโลกคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยมีการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเชิดชูคุณค่าของแหล่งมรดกโลก ซึ่งมีทั้งแบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นการปกป้องให้มรดกของไทยคงอยู่มิสูญหายไป

ซึ่งในขณะนี้ มีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง 5 แห่งด้วยกัน ทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอันได้แก่

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ซึ่งมีความรุ่งเรืองในอดีตช่วงใกล้เคียงกันอาณาจักรสุโขทัยถือเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย เป็นศูนย์กลางความเจริญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19

2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ราชธานีเก่าแก่ของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี แม้ว่าภายหลังจะถูกทำลายลงจากภัยสงคราม แต่ยังคงเหลือโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง และ ความมีอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา

3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของผู้คนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า 4,300 ปี ซึ่งมีวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะภูมิปัญญาในการดำรงชีวิต

4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ผืนป่าอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยผืนป่าอนุรักษ์ 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 6,000 ตารางกิโลเมตร หรือ กว่า 3,800,000 ไร่ อยู่ภายในเขต จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก และ จังหวัดกาญจนบุรี

5. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดคือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่ป่ารวมกันเกือบ 4,00,000 ไร่ หรือ ประมาณ 6,200 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่”จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีคุณสมบัติ ในข้อที่ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก หรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจนั่นเอง

อย่าลืมนะครับว่า มรดกของไทย คือมรดกที่ชาวไทยทุกคนควรหวงแหน และรักษาไว้ให้คงอยู่และสืบทอดต่อๆ ไป ให้ลูกหลานได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้จากมรดกที่ล้ำค่าเหล่านี้

ขอบคุณข้อมูลทีเด็ดจาก ThaiPBS

Comments Off

Filed under แหล่งมรดกไทย

การอนุรักษ์มรดกไทย

การอนุรักษ์มรดกไทย

สวัสดีครับ…ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของบทความ แทงบอลออนไลน์ นี้ ทางเราขอแนะนำเว็บที่เป็นผู้สนับสนุนของเรา ซึ่งเป็นเว็บที่เหมือนกับเว็บแทงบอลทั่ว ๆ ไป ถ้าคุณชื่นชอบการดูบอลหรือการแทงบอลอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาชมเว็บของเรากันได้นะครับ

ความหมายของการอนุรักษ์มรดกไทย คือ การดูแลรักษาเอาใจใส่สังคมไทยและมรดกอันล้ำค่าของไทยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยได้ชัดเจนและเชิดหน้าชูตาให้แก่บ้านเมืองได้ ซึ่งเราควรทะนุบำรุงซ่อมแซมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นั้นให้เป็นมรดกของชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนหรือผู้สนใจทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ

“ยิ้มสยาม” หรือ “สยามเมืองยิ้ม” คนทั่วโลกต่างตั้งฉายาให้ด้วยความชื่นชม เพราะประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีความเอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคุณธรรมพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมและด้านจิตใจ โดย แทงบอลออนไลน์ ยึดหลักศีล 5 ข้อ ดังนี้

  • ศีลข้อแรก ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ.  การละเว้นจากการฆ่าหรือทำลายสัตว์ที่มีชีวิต  เว้นจาการเบียดเบียนกันและกัน  เว้นจากการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทางกาย  มีเมตตาให้แก่กัน
  • ศีลข้อที่สอง อทินนาทานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ.  การละเว้นจากการลักทรัพย์หรือขโมยของของผู้อื่น  ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ
  • ศีลข้อที่สาม กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมณี  สิแขาปะทัง  สมาทิยามิ.  การละเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดในคู่ครองคนอื่น หรือคนที่มิใช้คู่ครองของตนเอง  ทั้งชายและหญิง  สำรวมในกามคุณ  ๕  ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกิเลสตัณหา
  • ศีลข้อที่สี่ มุสาวาทา  เวระมณี  สิกขาปะทัง  สมาทิยามิ.  การละเว้นจากการพูดโกหก พูดคำหยาบ  พูดส่อเสียด  พูดเพ้อเจ้อ  พูดไร้สาระไร้แก่นสาร  เป็นคนมีสัจจะและพูดคุยกันด้วยความจริงใจ
  • ศีลข้อที่ห้า สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สมาทิยามิ.  การละเว้นจากการดื่มสุรายาเมา  หรือสิ่งเสพย์ติดทั้งปวง  มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเสมอ

นอกจากนี้ยังมีมรดกไทยด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม  การแต่งกาย  การไหว้ ฯลฯ  ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของไทยต่อไป

ปิดท้ายบทความนี้ขอฝากกันอีกครั้งนึง อย่าลืมนะครับเว็บผู้สนับสนุนของเรา sbobet เว็บ แทงบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุดในเอเชีย …ขอบคุณครับ ^_^

Comments Off

Filed under มรดกไทย